Adatkezelési tájékoztató – online vásárlás és fizetés

Egészség mindenkinek jár!

Ingyenes kiszállítás:

30.000 Forintnál
Ft
30.000 Ft

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A vitaminpontok.hu weboldalon történő vásárlás és online fizetés
Weboldalunkon történő vásárláskor az alábbi személyes adatait kérjük megadni:
szerződéskötés, számlázás: név, email cím, lakcím, telefonszám.

A „kosárba helyezés” lapfülre való kattintást követően a „Megrendelés” lapfülre kattintás után
szükséges adatait megadni az érvényes Megrendelés elküldéséhez:

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a Vitaminkirály Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1088 Budapest, Rákóczi út 25. Fsz., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-872161, adószám: 13767536-2-42, Telefonszám: +36(70)6124872, E-mail: vitamininfo@vitaminpontok.hu) által üzemeltetett weboldalon alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

Az vásárlás kapcsán adatkezelésünk célja:
A szerződéses partner beazonosítása és a létrejött adásvételi szerződésből eredő kötelezettség teljesítése,
A futárszolgálat által a küldemény megfelelő címzettnek való kiszolgáltatása, számlázási kötelezettség teljesítése,
Esetleges jogviták, igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása, mert ezen adatok nélkül a szerződés nem jön létre, a megrendelés nem teljesíthető.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint “az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
Az adásvételi szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az a
Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai
és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.”
Az adatkezelés időtartama:
A Társaság a fentiekben megjelölt adatokat az adásvételi szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.
A számla kiállításától a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év időtartamig tárolja.

Weboldalon történő online fizetés
Ön online fizetéssel is tudja vásárlását bonyolítani, ehhez szükséges megadni személyes adatait: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a
felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
Az adatkezelés jogalapja:
Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
Adattovábbítás:
Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) felé,
PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé,

Az online vásárlással kapcsolatos számlázás adatkezelése:
A kezelt személyes adatok köre:
A Társaság az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben az alábbi személyes adatokat tünteti fel: név, cím, adószám vagy adóazonosító.
Adatkezelés célja:
A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges”
A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.
Adatkezelés időtartama:
A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.
“A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni”
Adatok továbbítása:
Az Ügyfél adatait harmadik személynek a Társaság az alábbi esetekben adja át:
jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.
Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)

Az Ön weboldalon keresztül megadott adatait a tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk, valamint Társaságunk székhelyén levelezőrendszerünkben, elektronikus alapon.

Tárhelyszolgáltató:
Mediadigital Visual Agency Kft
Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 31-33. A. lház. VI. em. 602
Cégjegyzékszám: 01-09-963950
Adószám: 23401639-2-42
email: mail@mediadigital.hu

A Társaság elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi. Megteszünk minden olyan lépést, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tároljuk, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk.
Az adatokhoz kizárólag Társaságunk fér hozzá, azt Társaságunk munkatársai kezelik, és azokat kizárólag a hírlevél küldéséhez használjuk fel.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

1. A tájékoztatáshoz való jog:
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken.
A tájékozódáshoz való jogát Ön írásban gyakorolhatja, azonban kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adunk tájékoztatást.

2. A hozzáféréshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
Megkeresésére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozó adatkezelés a következők tekintetében:
a) Önre vonatkozó személyes adatok
b) az adatkezelés céljai;
c) személyes adatok kategóriái;
d) azon személyek, amelyekkel az Ön adatait közölték, vagy közölni fogják;
e) az adatok tárolásának időtartama;
f) a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
g) a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
h) a kezelt adatok forrása;
i) profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
j) a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
Adatigénylése esetén kötelesek vagyunk kiadni a kérelemnek megfelelő, általunk kezelt adatok egy másolati példányát.
Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

3. Helyesbítéshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4. Törléshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi meghatározott feltételek esetén:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség- ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Adathordozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. Tiltakozás joga:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén Adatkezelőként a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

9. Eljárásunk:
Amennyiben hozzánk kérelem érkezik be, úgy adatkezelőként a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról írásban értesítjük Önt, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.
A tájékoztatást ingyenesen biztosítjuk kivéve, ha:
a) ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
b) a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
c) a kérelem túlzó.
Amennyiben Ön papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy az adatok egy másolati példányát ingyenesen átadjuk a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kérünk oldalanként/CD-DVD-nként.
Az általunk kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesítjük mindazon személyeket, akikkel adatokat korábban közöltük, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Amennyiben Ön kéri, tájékoztatást adunk, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra.
A kérelemre adandó válaszát elektronikus formában tesszük meg, kivéve, ha:
a) Ön kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást számunkra,
b) nem ismerjük az Ön elektronikus elérhetőségét.

Tiltakozási jog gyakorlása:
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről a írásban tájékoztatjuk.
Amennyiben tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással a személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10. Jogorvoslat
Amennyiben kifogása, problémája merül fel Társaságunk adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal közvetlenül társaságunkhoz az alábbi elérhetőségen: email: vitamininfo@vitaminpontok.hu

Bírósághoz fordulás joga:
Ön jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt.
Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissítjük

Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2018. május 20.

© 2014. Vitaminpontok Kft. Minden jog fenntartva.
Adatvédelmi engedélyszám H-83287329
Design & programming:
&